Meld nu

Privacyverklaring


Bij Meld.Online Discriminatie (hierna MOD) vinden we het belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. MOD verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeert MOD over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste punten zijn:

  • We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doelen die met u zijn overeengekomen.

  • We houden deze gegevens geheim en delen deze niet met derden.We beveiligen deze gegevens.

Over Meld.Online Discriminatie
MOD is het landelijke meldpunt voor strafbare uitingen met betrekking tot groepsdiscriminatie op internet. MOD is in 2013 (toen nog onder de naam MiND) opgericht op initiatief van het ministerie Justitie & Veiligheid.

Werkwijze MOD
Na het ontvangen van een melding over een discriminerende uiting onderzoekt MOD allereerst of de uiting (nog) online staat. Vervolgens wordt beoordeeld of de uiting strafbaar is op basis van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht. Als dit het geval blijkt, dient MOD een verwijderingsverzoek in bij de moderator of beheerder van de betreffende site. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven stelt MOD een aangiftedossier op voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van een aangifte.

Verwerken persoonsgegevens
Meldingen kunnen anoniem gemaakt worden. De melder heeft echter ook de ruimte zijn of haar contactgegevens achter te laten, zoals een emailadres en naam. Zo kan de melder worden geïnformeerd over de behandeling van de melding. Melders hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen, de gegevens van de melder worden dan geregistreerd teneinde de klacht goed te kunnen afhandelen. Melder wordt in deze om toestemming gevraagd zijn of haar gegevens te bewaren. De verstrekte persoonsgegevens worden niet met derden verstrekt. Bij een melding over een mogelijk strafbare uiting op het internet kunnen ook persoonsgegevens worden verstrekt (doorgaans over degene die de uiting online heeft geplaatst). Hierbij moet worden aangetekend dat MOD alleen meldingen verwerkt die in openbare bronnen te vinden zijn. Deze gegevens kunnen worden verwerkt bij een verwijderingsverzoek of aangifte. De verwerking hiervan vindt plaats in het kader van de wettelijke grondslag (AVG, art 6, 1c). De doelen van de verwerking van persoonsgegevens zijn:
 

  • Het informeren van de melder over de voortgang van de melding, waarvoor toestemming is verleend. 

  • Verstrekking van mogelijke persoonsgegevens (uit openbare bronnen) bij een aangifte, zodat het OM tot vervolging kan overgaan. 


Bewaartermijn

Genoemde persoonsgegevens worden bewaard zolang de melding, aangifte of klacht in behandeling is. Na het sluiten van het dossier worden de persoonsgegevens maximaal drie maanden bewaard. 
 

Beveiliging
De verstrekte gegevens worden op een veilige manier bewaard. MOD beschermt haar gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Hierbij hanteren wij de geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht er zich toch een beveiligingsincident plaats vinden, dan worden er maatregelen getroffen om eventuele gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig bij de betrokkene(n).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Men heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. MOD kan door betrokkene worden verzocht persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken worden zo snel mogelijk behandeld. Indien het verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, dan lichten we gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Verzoeken kan men sturen naar mail@onlinediscriminatie.nl of men kan gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina

Klachten
Men kan een klacht indienen via klachten@nlconfidential.nl. MOD verplicht zich binnen 14 dagen de klacht in behandeling te nemen.

Functioneraris Gegevensbescherming NLC
MOD is ondergebracht onder de stichting NL Confidential (NLC). De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van NLC is tevens de FG van Meld.Online Discriminatie. Contact kan worden opgenomen middels fg@nlconfidential.nl of men kan gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens MOD
Postbus 200                                         
3870 CE Hoevelaken                          
088-5543222                                          
mail@onlinediscriminatie.nl  

Contactgegevens NLC
Postbus 200
3870 CE Hoevelaken
088-5543210
info@nlconfidential.nl